Vrsta nekretnine:
Lokacija:
Cijena:
Površina:
m2

Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) Marušić interijeri doo donosi za Marušić nekretnine

 

                                  OPĆE UVJETE POSLOVANJA AGENCIJE

                                                U PROMETU NEKRETNINA 

 

 OPĆE ODREDBE

 

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina i nalogodavca – fizičke ili pravne osobe -.

 

 Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan sa odredbama općih uvjeta poslovanja agencije.

 

 PONUDA NEKRETNINA

 

Ponuda nekretnina temelji se na podacima koje je agencija zaprimila pismenim ili usmenim putem, te je uvjetovana potvrdom. Agencija zadržava mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine, mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana ili iznajmljena ili je vlasnik odustao od prodaje ili najma.

 

Ponude i obavijesti agencije, primatelj – nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama.

 

Ako je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je agencija ponudila, obavezan je o tome bez odgode obavijestiti agenciju.

 

 OBVEZE AGENCIJE POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA

 PRI KUPNJI, PRODAJI, ZAKUPU I NAJMU NEKRETNINA

 

-          zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem u pisanom obliku

-          nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredničkog posla

-          upozoriti nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine

-          upozoriti nalogodavca na nedostatke nekretnine

-          izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca - na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine; na upisana stvarna ili druga  prava trećih osoba na nekretninu; na pravne posljedice neispunjavanja obveza prema trećoj strani;  na nedostatke građevne ili uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu; na okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu sukladno posebnim propisima

-          obaviti potrebne radnje radi predstavljanja – prezentacije nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija

-          omogućiti pregled nekretnina

-          čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje  ili u vezi s tom nekretninom, ili s poslom za koji posreduje

-          obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate

-          posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla

-          prisustvovati kod zaključenja pravnog posla – Predugovora i Ugovora

-          prisustvovati primopredaji nekretnine

-          ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnosi na to zemljište.

 

 Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom  –fizičkom ili pravnom - o pregovaranju za sklapanje posredničkog posla ako je omogućeno nalogodavcu stupiti u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je

a)  neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine

b) organizirao susret između nalogodavca ili druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla

c) nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, broj telefaxa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine

 

  OBVEZE NALOGODAVCA

 

 

  1. zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom u pisanom obliku
  2. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani
  3.  dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo pravo na predmetnoj nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini
  4. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredničkog posla razgledanje nekretnine
  5. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno podrazumijeva opis nekretnine i cijenu
  6. nakon sklapanja posredničkog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posrednički pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno
  7. ako je izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja
  8. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini
  9. nalogodavac će odgovarati za štetu ukoliko nije postupio u dobroj namjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja , koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posrednički posao

 

 

  OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU

 

Agencija stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovnog posla, odnosno potpisom Predugovora ili Ugovora kojim se nalogodavac obvezao zaključiti pravni posao.

 

 Naknada se isplaćuje agenciji u trenutku potpisivanja  Predugovora ili Ugovora dviju ugovornih strana.

 

 Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s Cjenikom posredničkih provizija Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta.

 

 Agencija može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

 

 Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a koji je iste vrijednosti kao i 

pravni posao, odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

 

 Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca, zaključi posrednički pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.

 

 

  PRESTANAK UGOVORA

 

Ugovor o posredovanju sklapa se na rok od 1 godine i prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji se posredovalo ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

 

Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretninama prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanih razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan agenciji nadoknaditi učinjene troškove.

 

Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju , a nakon prestanka tog ugovora, nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja , a prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti dogovorenu posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.

 

Kad ugovor prestane istekom vremena, nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća. 

 

 

  SURADNJA S DRUGIM AGENCIJAMA

 

Agencija je spremna na suradnju sa drugim agencijama za posredovanje u prometu nekretnina koje poštuju temeljna etička načela – kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija sa tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija -.

 

Međusobna suradnja agencija temelji se na Kodeksu etike poslovanja posrednika Burze nekretnina.

 

 

  OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA

 

Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, a koji nisu uređeni ovim općim uvjetima poslovanja, niti Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

 

 Moguće sporove će rješavati stvarno nadležan sud u Zadru . 

 

Zadar, 17.10.2012.      

 

                                                                                                  Marušić interijeri doo

 

                                                                                            Lorena Marušić direktorica

                                                                                  - ovlašteni agent u prometu nekretnina-

© Marušić interijeri d.o.o., sva prava pridržana 2013 Izrada web stranica: Prolink multimedija